Statuten

1. Algemeen

1.1.  ‘t Stropke heeft tot doel sociale, culturele en sportieve activiteiten voor haar leden te organiseren.

1.2.  ‘t Stropke neemt noch een politiek, noch een religieus, noch een pluralistisch standpunt in.

1.3.  De kleuren van de club zijn zwart-wit-zwart.

1.4.  Het clublied is ‘t Vliegerke.

1.5.  Het uitzicht, de afbeeldingen en de proporties van het schild zoals die afgebeeld staan als bijlage dienen gerespecteerd te worden.

1.6.  Een fusie van ‘t Stropke met een andere club is niet mogelijk.

2. Leden

2.1.  Personen die lid willen worden van ‘t Stropke dienen voltijds hogere studies te volgen te Gent.

2.2.  De leden dienen minstens 1 jaar gedomicilieerd te zijn in Gent, Wachtebeke, Lochristi, Destelbergen, Merelbeke, De Pinte, Melle, Sint-Martens-Latem of Deinze of hun deelgemeenten, of hebben minstens 4jaar middelbare studies gevolgd te Gent. Zij worden intra-murosleden genoemd.

2.3.  Mits toestemming van het praesidium kunnen ook personen die niet beantwoorden aan 2.1 en 2.2 lid worden van ‘t Stropke. Zij worden extra-murosleden genoemd.

2.4.  Maximum één vijfde van de nieuwe leden per werkingsjaar mogen extra-murosleden zijn.

2.5.  Aan leden kan jaarlijks lidgeld gevraagd worden. Het bedrag wordt bij aanvang van het werkingsjaar door het praesidium bepaald.

2.6.  Het praesidium mag voor elke activiteit die de club organiseert of waaraan de club deelneemt een bepaald bedrag vragen aan de leden op voorwaarde dat de activiteit kosten meebrengt voor de club. Het bedrag wordt voor er met de activiteit wordt aangevangen meegedeeld.

2.7.  Ereleden zijn personen die door geldelijke bijdragen de club steunen en als dusdanig voor het praesidium aanvaard worden als lid van ‘t Stropke.

2.8.  Ereleden mogen geen student meer zijn.

2.9.  Ereleden

2.10. Gedoopte en/of ontgroende leden van ‘t Stropke zijn verplicht hun clublint te dragen op alles clubavonden en activiteiten van ‘t Stropke of waaraan ‘t Stropke deelneemt, tenzij ze een gegronde reden hebben.

2.11. Alle leden gaan onvoorwaardelijk akkoord met zowel de statuten van ‘t Stropke als met die van het Seniorenkonvent Ghendt als me die van gelijk ander orgaan die ‘t Stropke overkoepelt.

2.12. Het praesidium behoudt zich het recht om personen het lidmaatschap tot de club te weigeren om een gegronde reden.

2.13. Het praesidium kan beslissen om bepaalde leden niet meer toe te laten tot de club zodoende zijn/haar lidmaatschap te verbreken. Dit wordt beslist op een vergadering waarop ook het desbetreffende lid mag aanwezig zijn. Alle handelingen en formaliteiten jegens dat lid zijn dezelfde als beschreven in 3.17 voor zover die op dat lid kunnen worden toegepast.

3. Praesidium

3.1.  Het praesidium neemt de beslissing voor de club overeenkomstig de statuten en behartigt diens belangen.

3.1. Bis Bij onduidelijkheid over de interpretatie van de statuten dienen de pro-senioren te worden geraadpleegd. De beslissing van 3 pro-senioren is bindend voor het praesidium.

3.3.  Tris Het praesidium dient op de eerste vergadering de statuten voor akkoord te ondertekenen.

3.2.  Het is de taak van het praesidium om voldoende activiteiten te organiseren voor de leden van ‘t Stropke. De activiteiten moeten op voorhand kenbaar gemaakt worden aan de leden via de aanvaardbare kanalen en mail.

3.3.  Een praesidiumlid mag nooit een persoonlijke opinie als standpunt van de club naar voren brengen.

3.4.  Het praesidium bestaat bij voorkeur minstens uit een praeses, een vice-praeses, een ab-actis, een quaestor en een schachtentemmer.

3.5.  Mits voldoende kandidaten worden ook een cantor en zedenmeester verkozen.

3.6.  Maximum 2/7 van het praesidium mag bestaan uit extra-murosleden met uitzondering van lustrumjaren mag 3/8 extra-muros zijn.

3.7.  Elk praesidiumlid van ‘t Stropke dient te zijn ontgroend in ‘t Stropke (7.2.)

3.8.  Wanneer een praesidiumlid vrijwillig diens functie neerlegt, dan wordt de plaats van een nieuw praesidiumlid verkiesbaar gesteld op de eerstvolgende cantus. In geval een kiescantus niet kan plaatsvinden verkiest het praesidium.

3.9. DE PRAESES

a) De praeses heeft minstens één jaar praesidiumervaring binnen ‘t Stropke.
b) De praeses moet een intra-muroslid zijn.
c) De praeses is het Gentse dialect machtig.
d) De praeses zit de clubvergaderingen en alle andere samenkomsten van de club voor.
e) De praeses neemt in het belang van de club alle maatregelen waartoe noodwendigheid zich dwingt. Voor die beslissingen is de praeses verantwoording verschuldigd aan het praesidium.

f) De praeses coördineert de taken die elk praesidiumlid draagt.
g) De praeses ondersteunt de praesidiumleden in hun taken, indien nodig.
h) De praeses ontgroent de leden.
i) De praeses onderhoudt de contacten met andere verenigingen.
j) De praeses heeft een volmacht over de bankrekening van de club, net zoals de quaestor.

3.10. DE VICE-PRAESES

a) De vice-praeses heeft bij voorkeur minstens één jaar praesidiumervaring.
b) De vice-praeses steunt de praeses bij diens taken en steunt ook andere praesidiumleden bij het uitvoeren van hun taken.
c) De vice-praeses vervangt de praeses bij diens afwezigheid en neemt dus al diens taken op zich zolang de praeses in onmacht verkeert (zie 3.9 d tot 3.9 k)

3.11. DE QUAESTOR

a) De quaestor int de (lid)gelden.
b) De quaestor houdt het kasboek bij. Het kasboek wordt naar elke vergadering meegenomen. Het kasboek kan
steeds worden ingekeken door een praesidiumlid.
c) De quaestor onderhoudt de contacten met de bank en sponsors.
d) De quaestor heeft een volmacht over de bankrekening van ‘t Stropke, net zoals de praeses.
e) De quaestor kan slechts betalingen verrichten indien die goedgekeurd zijn door het praesidium.
f) Voor elke betaling die de quaestor verricht zonder goedkeuring van het praesidium, is de quaestor zelf
verantwoordelijk.

3.12. DE AB-ACTIS

a) De ab-actis notuleert tijdens de vergaderingen van ‘t Stropke en bezorgt ze zo snel mogelijk een verslag van
die vergadering aan de praesidiumleden en de pro-senioren.
b) De ab-actis is verantwoordelijk voor alle eigendommen van de club (de vlag, het schild, de stempel, het
archief, etc.)
c) De ab-actis verzorgt alle drukwerk en de communicatie naar de leden en buitenstaanders toe (affiches,
uitnodigingen, eventueel clubblad, etc.) (zie 3.2 en 2.9)

3.13. DE SCHACHTENTEMMER

a) de schachtentemmer is bij voorkeur en intra-muroslid.
b) De schachtentemmer heeft als belangrijkste taak het aanmoedigen en aansporen van de schachten om naar
de activiteiten van ‘t Stropke te komen (via mail, via telefoon, sms,…). Het is immers essentieel voor de club
dat de schachten komen en dat ze ook graag komen. De schachtentemmer vervult hierin een prominente rol.
c) De schachtentemmer heeft het toezicht over de schachten tijdens activiteiten in het algemeen ten tijdens
cantussen in het bijzonder.
d) De schachtentemmer is belast met de organisatie van de doop.
e) De schachtentemmer doopt de schachten.
f) De schachtentemmer neemt deel aan de schachtenkonventen van het Seniorenkonvent Ghendt.

3.14. DE CANTOR

a) De cantor is belast met het aanleren van nieuwe liederen.
b) De cantor zingt de liederen voor tijdens de cantussen van ‘t Stropke.
c) De cantor zorgt voor de culturele activiteiten van ‘t Stropke.
e) De cantor neemt deel aan de Cantorenkonventen van het Seniorenkonvent Ghendt.
f) De cantor is de enige persoon die de fora van ‘t Stropke dt-fouten mag schrijven. Deze bepaling wordt ‘deels
4 sectie 3 paragraaf 7 van de statuten van ‘t Stropke’ genoemd.

3.15. DE ZEDENMEESTER

a) De zedenmeester helpt de praeses bij het handhaven van de tucht tijdens de cantussen in het bijzonder en
tijdens andere activiteiten in het algemeen.

b) De zedenmeester staat in voor de organisatie van de sportieve activiteiten van ‘t Stropke.

3.16. DE LUSTRUMLEIDER

a) Elk lustrumjaar wordt er tevens een lustrumleider verkozen. De lustrumleider staat in voor het organiseren
van de lustrumactiviteiten en is een volwaardig praesidiumlid.
b) De lustrumleider stelt in samenspraak met het praesidium zijn comité vast.
c) Het comité moet bestaan uit leden en/of oud-leden van ‘t Stropke.

3.17. MOTIE VAN WANTROUWEN

a) Indien een praesidiumlid ernstige fouten jegens de club heeft gemaakt, kan tegen die persoon een motie van
wantrouwen worden ingediend.
b) De motie wordt aan de praeses- of, indien het tegen de praeses zelf is, aan de vice-praeses-gemotiveerd en
schriftelijk medegedeeld.
c) Het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend, dient per mail en telefonisch op de
hoogt gebracht te worden.
d) De motie van wantrouwen wordt als eerste punt besproken op de eerste vergadering die later dan vijf dagen
na het telefoontjes (zie 3.17 c) plaatsheeft.
e) Indien het praesidiumlid tegen wied e motie van wantrouwen werd ingediend verstek laat op de vergadering,
dan wordt het behandelen van de motie van wantrouwen verschoven naar de volgende vergadering.
f) Indien het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend ook dan verstek laat, wordt de
motie van wantrouwen behandeld zonder diens aanwezigheid (3.17 e)
g) Op de vergadering heeft het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend het recht
zich te verdedigen.
h) Na de verdediging volgt de stemming. Het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd
ingediend, verlaat de ruimte waarna er schriftelijk en anoniem tot de stemming wordt overgegaan.
i) Er kan enkel geldig gestemd worden indien het voltallige praesidium aanwezig is op de vergadering, met uitzondering van het praesidiumlid tegen wie de motie van wantrouwen werd ingediend.
j) Iedere pro-senior van ‘t Stropke wordt minimum 5 dagen op voorhand via mail op de hoogte gebracht van de
motie van wantrouwen. Iedere pro-senior van ‘t Stropke bij moties van wantrouwen. Het aantal stemmen van de pro-senioren is nooit meer dan dat van het praesidium.
k) Ongeldige stemmen worden niet toegelaten, blanco stemmen worden bij de meerderheid opgeteld.
l) De stemmen worden geteld door de praeses en de ab-actis, indien de praeses of de ab-actis het onderwerp
zijn van de motie wordt zijn plaats ingenomen door de vice-praeses.
m) De motie van wantrouwen wordt goedgekeurd bij een twee derde meerderheid.
n) Indien de motie van wantrouwen wordt aangenomen, wordt het desbetreffende praesidiumlid onmiddellijk
van zijn functie ontheven en is verplicht alle eigendommen van de club die hij/zij in het bezig heeft aan de club terug te geven.
o) De vrijgekomen functie wordt het liefst herverkozen op de eerstvolgende cantus indien het praesidium dit nodig acht.

 

4. Vergadering

4.1. Het praesidium vergadert minimaal wekelijks gedurende de lesperiode.
4.2. Alle praesidiumleden zijn verplicht aanwezig te zijn op de vergadering, tenzij zij een grondige reden
kunnen voorleggen. Deze dient medegedeeld te worden aan de praeses of de ab-actis voor de vergadering.
4.3. Het praesidium kan slechts rechtsgeldig vergaderen indien een meerderheid van het praesidium aanwezig
is.
4.4. Enkel pro-senioren van ‘t Stropke en de peter en/of meter van ‘t Stropke hebben het recht aanwezig te zijn
op de vergadering. Zij hebben uitsluitend een adviserende functie en dus geen stem. De vergadering van ‘t
Stropke zijn dus gesloten vergaderingen (uitzondering: 4.11).
4.5. Alle aanwezige praesidiumleden hebben één stem.
4.6. Stemmen met volmacht wordt nooit toegelaten.
4.7. Elke vergadering begint met het keuren van het verslag van de vorige vergadering.
4.8. Een zaak is aangenomen met gewone meerderheid der stemmen (uitzonderingen zijn het wijzigen van de
statuten en moties van wantrouwen).
4.9. Bij een gelijk aantal stemmen wordt er herstemd. Indien er dan nog steeds een gelijk aantal stemmen is,
beslis de praeses.
4.10. Zaken besproken op de vergadering dienen vertrouwelijk behandeld te worden.
4.11. Er dient minstens één open vergadering per werkingsjaar gepland te zijn. Hierop zijn alle leden van ‘t

Stropke toegelaten.

5. Cantussen

5.1 ‘t Stropke hanteert tijdens de cantussen de Gentse codex als leidraad.
5.2 Enkel gedoopten worden toegelaten op de cantus, mits enkele uitzonderingen (bijv. doopcantus, …).
5.3 De praeses behoud het recht om personen op een cantus te weigeren alsook om personen “ex” te sturen.
5.4 Op de verkiezingscantus wordt niemand toegelaten die geen lid is van ‘t Stropke. De doop en de
ontgroening geschieden eveneens enkel met personen die lid zijn van ‘t Stropke.

6. Doop & ontgroening

6.1 De doop wordt georganiseerd door de schachtentemmer. Hij treft hiervoor alle maatregelen (3.13 d)
6.2 Geen enkel lid van ‘t Stropke is verplicht gedoopt te worden. Een niet-gedoopt lid krijgt echter geen
clublint, wordt niet toegelaten tot de cantussen en heeft geen stemrecht.
6.3 Zware fysieke inspanningen, alsook vernederingen zijn verboden op de dopen van ‘t Stropke. ‘t Stropke
houdt zich aan het doopdecreet dan van toepassing is in Gent.
6.4 Leden hebben het recht om opdrachten te weigeren, mits gegronde reden.
6.5 Elke schacht mag uit de leden van ‘t Stropke een peter of meter kiezen, uitgezonderd de huidige praeses of
schachtentemmer. Het is de belangrijke taak van de peter of meter om de schacht te motiveren om naar de
activiteiten van ‘t Stropke te komen. Hij of zij maakt zijn/haar pete- of metekindje wegwijs in de gebruiken
en tradities van ‘t Stropke in het bijzonder en in het clubgebeuren in het algemeen. Hij of zij zorgt ervoor
dat de schacht zich zo snel mogelijk thuis voelt in de club!
6.6 Leden die worden gedoopt blijven schacht tot ze ontgroend zijn. De ontgroening wordt gehouden tijdens
de ontgroeningscantus. Na de ontgroening zijn zij commilitones.
6.7 Een schacht heeft geen stemrecht.
6.8 In speciale gevallen kan iemand vervroegd worden ontgroend. Hierover beslist het praesidium. De
minimumvereisten hiervoor zijn dat die persoon al enige jaren lid is van een andere club en dat die daar
gedoopt en ontgroend werd. Het is echter verkieslijk om hen toch even schacht te laten zijn opdat ze zich
de gebruiken van de club eigen kunnen maken.
6.9 Ereleden worden niet gedoopt maar worden toch ontgroend zodat ook zij hun clublint met trots kunnen
dragen. Zij worden bijgevolg onmiddellijk toegelaten tot de cantussen en hebben stemrecht.

7. Verkiezingen

7.1 De verkiezingen geschieden tijdens een kiescantus. Die kiescantus is de laatste cantus van het
werkingsjaar.
7.2 Enkel ontgroende leden van ‘t Stropke kunnen zich voor een praesidiumfunctie kandidaat stellen en
dienen aan de bij punt 3 beschreven voorwaarden voor die functie te voldoen.
7.3 De kandidaten worden geacht op de laatste vergadering voor de kiescantus aanwezig te zijn. Die
vergadering is tevens een open vergadering.
7.4 Op de kiescantus moeten alle kandidaten aanwezig zijn voor men met het kiesgedeelte begint.
7.5 Voor er met het kiesgedeelte wordt aangevangen dienen de artikels van de statuten die betrekking hebben
tot de verkiezingen voorgelezen te worden.
7.7 Voor er met het verkiezen van een bepaalde functie wordt aangevangen, worden eerst nog de
functieomschrijvingen zoals vermeld in punt 3 voorgelezen.
7.8 Het totaal aantal stemmen wordt net voor er met het kiesgedeelte wordt begonnen bepaald. Leden die later
toekomen verliezen hun stemrecht, de stem van leden die vroegtijdig de verkiezingen verlaten, wordt van
het totaal aantal stemmen afgetrokken.
7.9 Elke commilito, praesidiumlid of erelid heeft één stem. De huidige praeses alsook de peter en/of meter van
de club hebben twee stemmen.
7.10 Er kan nooit met volmacht gestemd worden.
7.11 De praesidiumfuncties worden in deze volgorde verkozen: praeses, vice-praeses, quaestor, ab-actis,
schachtentemmer, lustrumleider (in een lustrumjaar), en eventueel cantor en ten slotte zedenmeester.
7.12 De kandidaten voor een bepaalde functie moeten zich voor de derde hamerslag kenbaar maken door recht
te staan.
7.13 Elkeen houdt een kort pleidooi waarna aan hen door de aanwezige leden vragen kunnen worden gesteld.
7.13 bis De praeses heeft het recht om de vragenronde te stoppen indien zij te lang duurt en om irrelevante
vragen te blokkeren.
7.14 Het is verboden aan tegenkandidaten om aanwezig te zijn tijdens de in punt 7.13 beschreven
omstandigheden.
7.15 Na de laatste vragenronde voor een bepaalde functie, verlaat de kandidaat de zaal en wordt onmiddellijk
tot de stemming overgegaan.

7.16 De stemming geschiedt schriftelijk en anoniem.
7.17 Blanco stemmen worden bij de meerderheid opgeteld, een ongeldige stem geldt als een stem tegen alle
kandidaten.
7.18 De stemmen worden geteld door de praeses en de ab-actis.
7.19 De praeses wordt verkozen met een twee derde meerderheid. Vanaf de derde ronde volstaat gewone
meerderheid. Bij elke ronde valt de kandidaat met het minst aantal stemmen af, dit tot er hoogstens twee
kandidaten overblijven. Er wordt doorgegaan tot er een praeses verkozen is.
7.19 bis Indien er geen kandidaat verkozen is die voldoet aan de bindende voorwaarden (3.10 a b en c) kan
zich ook een kandidaat stellen die aan twee van die drie voorwaarden voldoet.
7.19 tris Als er na drie stemrondes met maximum twee kandidaten nog geen praeses verkozen is, is het
kiesgedeelte afgelopen en wordt de verkiezing uitgesteld tot de volgende cantus, die zo snel mogelijk
moet plaatsvinden.
7.20 Een praesidiumlid wordt verkozen met gewone meerderheid. Indien er meerdere kandidaten zijn zal bij
elke ronde de kandidaat met het minst aantal stemmen afvallen, dit tot er hoogstens twee kandidaten
overblijven.
7.20 bis Vanaf dat er nog twee kandidaten overblijven voor een functie kunnen er nog maximum drie rondes
volgen. Indien er dan nog steeds geen meerderheid van stemmen is, zal deze functie op de eerstvolgende
cantus herverkiesbaar gesteld worden.
7.21 Voor de aanvang van de derde ronde heeft elke overgebleven kandidaat het recht om een advocaat voor
hem/haar te laten pleiten. Nooit kan de kandidaat de huidige praeses zijn.
7.22 Het staat leden vrij om zich voor meer dan één functie kandidaat te stellen zolang die niet al verkozen is
voor een bepaalde functie.
7.23 Is er voor een bepaalde functie geen kandidaat, of werd er voor een bepaalde functie niemand verkozen,
dan worden enkel voor die functies verkiezingen gehouden op de eerstvolgende cantus.
7.24 De verkiezingen eindigen met een lintenoverdracht. Vanaf dan maken de nieuw verkozenen deel uit van
het bestuur. Hun voorgangers maken geen deel meer uit van het bestuur en zijn dus pro’s.
7.25 Er is geen statuut 7.6 omdat de persoon die deze statuten heeft uitgetypt (d.i. Junior) zich misteld heeft en
nog liever een statuut extra uit zijn duim zuigt dan dat hij alle getallen moet aanpassen. Hij hoopt hiermee
tevens meer succes te hebben bij het vrouwelijk schoon.

8. De statuten

8.1 Indien er zich zaken voordoen die niet voorzien zijn in de statuten, dienen die van het Seniorenkonvent
Ghendt te worden geraadpleegd of de statuten van andere organen die ‘t Stropke overkoepelen. Indien ook
die statuten niet voldoen, beslist het praesidium.
8.2 Wijzigingen aan de statuten dienen besproken te worden tijdens de praesidiumvergaderingen. Alle
praesidiumleden dienen aanwezig te zijn op die vergadering. De wijziging wordt goedgekeurd met een
twee derde meerderheid, mits toestemming van tenminste drie pro-seniores. De wijzigingen worden aan
de
leden per mail kenbaar gemaakt. Elk lid kan het statuut – mits gemotiveerde reden – aanvechten binnen de
week na de bekendmaking van de wijziging. Er wordt dan opnieuw over de wijziging vergaderd waarop
ook de leden mogen aanwezig zijn. De aanwezige ontgroende leden hebben ook stemrecht. Er wordt
opnieuw gestemd. Deze stemming is finaal. Indien er geen aanvechting is, wordt het gewijzigde statuut
geldig één week na de mededeling aan de leden.
8.3 Wanneer het praesidium het schild op een tot nu toe ongebruikte drager wil plaatsen, dienen zij hun
uitgewerkt voorstel in te dienen bij de pro-senioren van ‘t Stropke. De pro-seniores van ‘t Stropke krijgen
drie weken de tijd om een beslissing naar voor te brengen. De eerstvolgende vergadering daarop wordt de
beslissing van de pro-seniores meegedeeld aan het praesidium met extra motivatie. De beslissing van de
pro-seniores is bindend. Wanneer de reactie te laat is of uitblijft, dan neemt het praesidium autonoom de
beslissing.
8.4 Elk lid krijgt bij diens inschrijving zowel een exemplaar van de statuten van ‘t Stropke als die van het
Seniorenkonvent Ghendt als die van gelijk welk ander orgaan die ‘t Stropke overkoepelt. Zij zijn ook
opvraagbaar via de gepaste kanalen en staan op de eventuele clubsite.
8.5 Wanneer ‘t Stropke voor onbepaalde tijd wordt opgeschort of bij definitieve ontbinding van ‘t Stropke
worden de nog beschikbare gelden overgedragen aan ‘t Stopke, de oudledenwerking van ‘t Stropke.
8.6 Deze eerste statuten van ‘t Stropke (sinds de heroprichting) zijn officieel goedgekeurd en van kracht sinds 1 september 2004. Men neme er een pint op!
8.7 De statuten zijn laatst gewijzigd in het praesidiumjaar 2014-2015.

Contacteer ons via Messenger
Geverifieerd door MonsterInsights